+387 61 557 214 +387 35 215 444 +387 35 215 445 info@multilab.ba Plane bb, 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

Pravna lica

PONUDA ZA POSLOVNO – TEHNIČKU SARADNJU

 

O NAMA

„MULTI LAB“ d.o.o. Tuzla je ustanova za čije je djelatnosti pored Rješenja o upisu u sudski registar izdato i Rješenje o ispunjavanju propisanih uslova i ovlaštenju za laboratorij, od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Rješenje o ispunjavanju propisanih uslova za obavljanje poslova preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izdato od Federalnog ministarstva zdravstva. U okviru registracije djelatnosti organizacije „MULTI LAB“-a d.o.o. Tuzla, obuhvaćena su dva sektora:

1. Veterinarski laboratorij sa odjeljenjima:
– Odjeljenje za veterinarsko javno zdravstvo (mikrobiološke analize) i
– Odjeljenje za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja.
2. Sektor dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD).

OBAVLJANJE USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Sektor za sanitaciju i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opštih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, obezbjeđuje sve uslove u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti i prostorija propisanih Pravilnikom o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe – obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16). „MULTI LAB“ d.o.o. Tuzla pruža stručne usluge sanitarne zaštite, za što posjeduje Rješenje Ministarstva zdravstva FBiH. Naše stručno osoblje je sposobno da odgovori i na najzahtjevnije probleme iz ove oblasti.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD) je skup mjera i metoda za suzbijanje i uništavanje organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti ili njihovi rezervoari, uzročnici alergijskih reakcija, imati toksično djelovanje ili su na drugi način štetni po zdravlje čovjeka i njegovu okolinu.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se provodi u objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica, objektima za snabdijevanje vodom za piće i uklanjanje otpadnih voda, deponijama za odlaganje komunalnog otpada, poslovnim objektima, ugostiteljskim i trgovinskim objektima, školama i dječijim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, stambenim jedinicama, prevoznim sredstvima, javnim površinama, parkovima itd.

Zaposlenici sektora za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, po zahtjevu klijenta, vrše pregled i procjenu stanja na terenu, te u skladu sa utvrđenim stanjem klijentu predlažu najpovoljnije rješenje uz obrazloženje detaljnog procesa rada:

 • Monitoring trenutnog stanja i moguće prisutnosti štetočina u objektu;
 • Detaljan plan, program i način izvođenja DDD mjera;
 • Objašnjenje javno – zdravstvenog značaja provođenja DDD mjera;
 • Dostavljanje brošure o informacijama i vrsti otrova koji će se koristiti (II ili III grupa), sastavu i dužini djelovanja otrova te mjerama i sredstvima za sprečavanje trovanja, simptomima trovanja i načinu pružanja prve pomoći u slučaju trovanja;
 • Upoznavanje klijenta sa dužinom trajanja izvođenja postupka i rokovima obavljanja preventivnih, kurativnih i korektivnih mjera i drugih informacija vezanih za provođenje DDD mjera;
 • Monitoring učinkovitosti provedenih DDD mjera.

Prema Pravilniku o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Stav II, članak 4) :

 • DEZINFEKCIJA podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru;
 • DEZINSEKCIJA je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata, koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovnje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici u hrani;
 • DERATIZACIJA podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnižavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima, i njihovoj okolini.
MONITORING

Monitoring trenutnog stanja i eventualne prisutnosti štetočina u objektu provodi se na sljedeći način:

 • Za dezinfekciju – uzimanje briseva sa radnih površina;
 • Za dezinsekciju – inspekcija, anketa korisnika i monitoring koji nam pokazuje koja je vrsta štetnih insekata, etiologiju i povijest infestacije gdje sa velikom vjerodostojnošću možemo utvrditi odakle su štetočine došle i šta im je pogodovalo za razvoj i naseljavanje;
 • Za deratizaciju – inspekcija objekta, anketa korisnika, pronalazak fecesa i drugih tragova koji ukazuju na prisustvo miševa te upotreba mišolovki.

OBAVLJANJE USLUGA UTVRĐIVANJA MIKROBIOLOŠKIH KRITERIJA I KONTROLE GOTOVE HRANE U OBJEKTU

Naša usluga obuhvata izradu Plana i programa utvrđivanja usaglašenosti sa mikrobiološkim kriterijumima za hranu predviđenim Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu („Sl. Glasnik BiH“, broj 11/13) i Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane BiH/2013). Mikrobiološki kriteriji imaju za cilj dati određeni stepen jamstva da je hrana sigurna, ispravna i odgovarajućeg kvaliteta u roku upotrebe, ukoliko se sa istom postupa na propisan način. Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu jedan je od mehanizama ostvarivanja sigurnosti hrane, a poput drugih propisa o hrani, ima jedan ili više općih ciljeva visokog stepena zaštite života i zdravlja ljudi te su mjere koje se primjenjuju u skladu sa ovim propisom utemeljene na procjeni rizika. Namjena mikrobioloških kriterija je ukazati i na prihvatljivo funkcionisanje proizvodnog procesa, a koriste se za validaciju i verifikaciju procedura HACCP-a i dobre higijenske prakse.

Subjekti u poslovanju s hranom donose odluku o učestalosti uzorkovanja na temelju svojih procedura utemeljenih na načelima HACCP-a i dobroj higijenskoj praksi, uzimajući u obzir i upute za upotrebu hrane.

PLAN

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su provoditi odgovarajuća ispitivanja na temelju mikrobioloških kriterija propisanih Aneksom 1 Pravilnika tokom validiranja ili verificiranja ispravnosti provedbe svojih procedura utemeljenih na načelima HACCP-a i dobroj higijenskoj praksi.

U izradi ovog plana uzeće se u obzir sve komponente koje čine mikrobiološki kriterij:

 • kategorija proizvoda na koji se odnosi;
 • mikroorganizam ili toksin/metabolit koji se ispituje;
 • plan uzimanja uzoraka
 • granične vrijednosti;
 • ispitnu metodu;
 • faza u kojoj se kriterij primjenjuje;
 • korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata.

Subjekti u poslovanju s hranom analiziraju trendove rezultata ispitivanja. U slučaju postojanja tendencije nezadovoljavajućih rezultata, bez odgode poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju sprečavanja pojave mikrobioloških rizika.

NAČIN UZIMANJA UZORAKA

Uzorkom se smatra proizvod ili određena količina materijala na kome se po određenim metodama vrši mikrobiološka analiza i na osnovu mikrobiološki kriterijuma donosi odluka o njegovoj prihvatljivosti. Uzorci moraju biti reprezentativni i predstavljati prosječni sastav cjelokupne namirnice, a uzimaju se slučajnim odabirom koja je dovoljna za obavljanje potrebnih analiza ovisno o stanju namirnice zatečenom prilikom uzimanja uzoraka, njezinoj količini i vrsti te o mjestu i datumu njihove proizvodnje. Uzorkovanje se provodi priborom za uzorkovanja na način da se spriječi njegovo naknadno onečišćenje, kvarenje i oštećenje, kao i onečišćenje, kvarenje i oštećenje hrane od koje je izuzet. Uzorak se uzima uz uvažavanje načela dobre higijenske prakse.

Uzorkovanje se provodi priborom za uzorkovanja na način da se spriječi njegovo naknadno onečišćenje, kvarenje i oštećenje, kao i onečišćenje, kvarenje i oštećenje hrane od koje je izuzet. Uzorak se uzima uz uvažavanje načela dobre higijenske prakse. Pri uzimanju uzoraka obavezno je koristiti zaštitnu odjeću i to mantil za jednokratnu upotrebu, kapa, radna obuća. Obavezna je dezinfekcija ruku  prilikom uzimanja uzoraka. Za pravilno uzimanje uzoraka potrebno je imati sterilan pribor kao što su: noževi, skalpeli, makaze, pincete, i sl.  Za pakovanje i transport uzetih uzoraka koriste se: polietilenske vrećice, sterilne staklene boce ili posude od nerđajućeg materijala. Treba voditi računa da se pribor, posude i druga oprema dodatno ne kontaminiraju prilikom uzimanja uzoraka i priprema uzoraka za analizu. Veoma je važno održavanje temperature uzetih uzoraka do početka analize. Transport uzorka do laboratorije treba obezbijediti da bude u što kraćem roku. Transport ne smije trajati duže od 24 h uz obezbijeđenje odgovarajućeg temperaturnih uvjeta koji ne dovode do mikrobioloških promjena uvjeta.

Uzorak mora biti reprezentativan u odnosu na seriju hrane od koje se uzima. Preporučena minimalna količina uzorka, jedna elementarna jedinica uzorka za mikrobiološko ispitivanje je 500 g ili jedinično pakiranje/porcija.

NORMATIVI MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZA PREDMETE, POVRŠINE I RUKE  KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM

Normativi mikrobiološke čistoće za predmete, površine i ruke koji dolaze u dodir s hranom određuju se u skladu s normom BAS ISO 18593- Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalne metode za postupke uzorkovanja s površina upotrebom kontaktnih ploča i briseva. Subjekat u poslovanju s hranom će u okviru plana samokontrole odrediti učestalost i broj uzoraka s obzirom na namjenu i obim proizvodnje. Uzorci se uzimaju s proizvodnog prostora i opreme koja se koristi u proizvodnji hrane kada je takvo uzorkovanje potrebno kako bi se osigurala ispunjenost postavljenih kriterija. Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode gotovu hranu, koja može predstavljati rizik za javno zdravlje zbog prisutnosti Listeria monocytogenes, dužni su uzorke s proizvodnog prostora i opreme radi ispitivanja prisutnosti Listeria monocytogenes uzimati kao dio svoga redovitog plana uzorkovanja.

Parametri :

 • Aerobne mezofilne bakterije (4833:2014)
 • Salmonella – detekcija, određivanje broja i serotipizacija (BAS EN ISO 6579:2018)
 • Listeria monocytogenes i Listeria spp. – detekcija i brojanje (BAS EN ISO 11290:2018)
 • Enterobacteriaceae – metoda za detekciju i brojanje (BAS EN ISO 21528:2018)
 • Staphylococcus aureus – brojanje pozitivnih stafilokoka (BAS EN ISO 6888:2005)
 • Escherichia coli  – utvrđivanje i brojanje glukuronidaza pozitivne (BAS ISO 16649-2:2008)
 • Sulfitoredukujuće bakterije koje rastu pri anaerobnim uslovima (BAS ISO 15213:2008)
 • Kvasnice i plijesni – Horizontalna metoda za brojanje (BAS ISO 21527:2009)
 • Bris (Aerobne mezofilne bakterije/ Enterobacteriaceae)
 • Bris (Listeria spp.)